Projektansökan till Allmänna Arvsfonden

BAKGRUND

Att sjunga i kör är en del av svenska folksjälen och kan vara samlande, enande, gränsöverskridande, gemenskapsfrämjande och utvecklande för både grupp och individ och de facto vara en viktig kloss i det gemensamma samhällsbygget. Körsång är en ensembleform som är enkel i sin struktur, billig, genrebred, kulturöverskridande och spridd över hela världen.

I Sverige råder dock stor brist på körledare vilket kan bero på markant brist på utbildningsmöjligheter för barn- och ungdomskörledare. Det finns inte någon instans i landet som har barn- och ungdomskör som eget fördjupningsämne. Det finns endast enstaka kortkurser. Barn idag, precis som i alla tider, älskar sång och vill använda rösten och vara en del av en helhet, men det finns numera få som kan leda och skapa förutsättningar för barnens sjungande i grupp. Kunskapen om hur man musicerar med de yngre åldrarna saknas helt enkel, varför sjungandet och körsjungandet i synnerhet för
många barn inte längre finns med som en självklar valmöjlighet i deras liv.

För att möta unga musikintresserades önskemål om att få möjligheter att fördjupa sig i och få träning i att leda barn- och ungdomskörer, vill vi starta BUS-Academy – Körplantagen. BUS står för barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige. “Körplantagen” är ett moment i utbildningen som innebär att studenterna skall lära sig starta nya körer och i nya områden. Detta för att i förlängningen skapa möjligheter för fler barn on unga ur alla socio-ekonomiska områden i hela landet att få sjunga i kör. BUS Academy blir Sveriges första och hittills enda ettåriga körledarutbildning med inriktning på barn och unga.

SYFTE

BUS Academy – Körplantagen ska utbilda och entusiasmera musikintresserade ungdomar att bli bra ledare för framtidens sjungande barn och ungdomar i Sverige.
Inom projektet ska ungdomarna få kraft och kunskap att bli goda musiker, bra entreprenörer och starka och kulturöverskridande ledare med mod att våga starta egna körverksamheter runtom i landet och i olika delar av vårt mångfacetterade samhälle.

MÅL

 • Ungdomar får gå en utbildning där de får del av Sveriges mest erfarna körpedagoger och entreprenörer från hela landet och inom alla genrer.
 • De nya körledarna kommer ge fler barn och ungdomar i landet möjlighet att sjunga
 • Projektet kommer samla och sammanställa kompetensen inom barn- och ungdomskörsång i Sverige (metodik, repertoar, arbete och erfarenhet)
 • De samlade erfarenheterna från detta projekt skall ha utvecklat metoder som ska ligga till grund för möjligheten att driva en stadigvarande ettårig fördjupningskurs på folkhögskolenivå.
 • Erfarenheterna skall även kunna ligga till grund för en fördjupningskurs på högskolenivå.

METOD

 • Undersökande, intervjuer och besök av olika körer, verksamheter och utbildningar för att samla och kartlägga kunskap och kompetens inom barn och ungdomskörlivet i Sverige.
 • Samlande och spridande av barn-/ungdomsrepertoar som speglar mångfald
 • Startande av en ettårig folkhögskolekurs för ungdomar i åldern 18-25, där nya metoder prövas och där nationell lärarkompetens inom olika ämnesområden rörande ledning av barn och ungdomar tillvaratas.
 • Plantering av nya körer där ungdomarna som går kursen själva får prova på projektledning, entreprenörskap och körledning.

AKTIVITETER I PROJEKTET

Förberedelser

 • Förstudier;
  o Kartläggning av kompetenser och erfarenheter i landet
  o Insamlande av vad unga körledare och blivande körledare i nuläget saknar i utbildningsväg idag
  o En överblick över vilka som idag driver barn- och ungdomskörer och var det finns blinda fläckar på kartan.
  o Utarbetande av första årets undervisning, schema och praktikplatser
 • Marknadsföring
 • Rekrytering

Utbildning för ungdomar 18 – 25 år

 • Undervisning
 • Praktik
 • Körplantering (starta nya körer)

BUS Academy är en modern utbildning för en ny generation barnkörledare, som ska stå rustade för ett nytt inkluderande Sverige. Ledare med stadiga “rötter” likväl som med stolta, modiga och växtdugliga “nya skott”. Dvs både kunna sin bakgrund och tradition och kunna tänka nytt. I utbildningen ingår ”körplantering” och genom denna ledar- och entreprenörträning när vi förhoppningen om att många nya körer skall planteras, på nya sätt i nya områden över hela Sverige.

Slutarbete

 • Sammanställning av projektets erfarenheter, metoder och nätverk
 • Implementering av nya kunskaper till olika körer, verksamheter och utbildningar i Sverige.

Genom kontinuerligt samlande av olika lärare och föreläsares kunskap om barn och ungdomar och om olika kör-genres olika sätt att arbeta (repertoarmässigt och ledningsmässigt), kommer BUS Academy vara av stort värde för hela Sveriges körliv rörande barn och ungdomars möjlighet till sjungande samt av stort värde för möjligheten för nya körledare att utbildas med fördjupning mot barn och ungdomar.

ÖVERLEVNAD

Efter projektets slut kommer BUS – Academy’s samlade erfarenheter kring barn- och ungdomskör (både traditionellt och nytänkande) och körplantering komma landets musikhögskolor, folkhögskolor och andra musikutbildare till del, med syfte att de i sin tur kommer att höja nivån och fördjupa sin undervisning gällande barn- och ungdomars musicerande och sjungande.

NYSKAPANDE

BUS Academy – Körplantagen är den första och hittills enda ettåriga körledarutbildningen med inriktning specifikt på barn- och ungdomskör. Genom denna utbildning kommer ungdomar och unga vuxna i Sverige få en unik chans att i en och samma utbildning få fördjupa sina musikkunskaper, träna sång, piano och dirigering,
bredda sin repertoar inom olika genres, förnya och vidga sina kulturella preferenser, träna sitt ledarskap, prova på entreprenörskap och få fördjupad förståelse för just barn och ungas styrka, förutsättningar och behov.

BAKGRUNDSFAKTA

Bakgrund

Just nu i Sverige:

 • Antalet barn som sjunger i kör minskar
 • Barn som vill sjunga i kör är hänvisade till företrädesvis körer inom kyrkan
 • Antal barnkörsångare inom kyrkan har minskat med 50% de senaste 15 åren
 • Det är ont om barn- och ungdomskörer utan religiös bindning sk icke konfessionella
 • Skolkörer är inte längre vanligt.
 • Antal körer inom kulturskolor minskar.
 • Många musiklärare saknar kunskap, erfarenhet och därav intresse för att leda barn i sång
 • Finns ingen gedigen och bred barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige idag.
 • Ingen instans i Sverige har idag uppdraget att fördjupat undervisa om barn och ungas sjungande och körsång samma åldersgrupp. Då ingen har uppdraget och därmed finansieringen att driva barn/ungdoms-sång och utveckla dess metodik saknas därför fördjupad och riktad utbildning inom barn- och ungdomskör på samtliga nivåer i hela Sverige.
 • Det saknas en samlad kunskap som innefattar genrebredd och förståelse för barn- och ungdomskörledares specifika kunskapsområde.
 • Svenska Kyrkan har viss ledarutbildning, men ser som sin uppgift att främst värna om den klassiska musiken. Körerna har ofta att följa kyrkoåret.
 • Frikyrkorna har enstaka ledarkurser. Fokuserar musikaliskt mest på gospel och lovsång och jobbar uteslutande inom kyrkans ram.
 • Ingen folkhögskola har barn- och ungdomskörledarutbildning som möjlig fördjupning eller inriktning.
 • Musikhögskolor som har körpedagogisk utbildning och musiklärarutbildning har ingen fördjupning i barn- och ungdomskörledning. Under fem års högskoleutbildning ägnas endast totalt 2-3 undervisningsdagar åt barn- och ungdomskör. Där saknas även ofta musikaliska mångfalden samt insikten om ”det nya mångkulturella Sverige”.

Referenser

 • Utvärderingar av mellanstadieelever i samband med Framtidskör-projektet (3600 barn i Storstockholm)
 • Samtal med musikstuderande: Maja Hillered, Evelina Landh, Mikaela Häger, mfl från musiklärarprogrammet med sång- och körpedagogisk inriktning
 • Samtal med körledare och utbildare: Birgitta Mannerström Molin (El Sistema, Härlanda kyrka samt HSM i Göteborg), Petter Ekberg (Göteborgs Domkyrka och ÖMH i Örebro, Lena Ekman Frisk (MMH i Malmö), Susanna Lindmark (Artic Light i Norrbotten samt Luleå domkyrka), Per-Henrik Holgersson (KMH i Stockholm), Sofia Cederwall (Stockholms Universitet), Staffan Lindström (Sjöviks Folkhögskola samt musikgymnasiet i Södertälje), Ulrica Swedén, Kulturskolan Gävle, Gunnel Fagius, Körcentrum i Uppsala.
 • Samtal med riksorganisationen UNGiKÖR
 • Forskning och media
  o Sveriges Radio:
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7093432
  o Tidningen Körledaren 2019-1:
  https://drive.google.com/open?id=1OYpTN2V7s3E0vYY9iE7ztwqusjFPLGL
  o Avhandling från 2015 av Pia Bygdéus:
  https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3846198/8166401.pdf
  “ Ingen körledarutbildning i Sverige idag har ett tydligt avgränsat syfte att utbilda för en körledarpraktik med enbart fokus på en avgränsad åldersgrupp såsom barn, unga eller vuxna.” Citat från doktorsavhandlingen “Medierande verktyg i körledarpraktik” .
  o Böcker: Barn i kör (1990) och Barn och Sång (2007)

SAMARBETSPARTNER

Projektägare

Kulturens Bildningsverksamhet

Kontaktperson: Maria Rydén 072-524 99 86 maria.ryden@kulturens.se

Exekutiv Projektledning

Kulturfyren

Kontaktpersoner:
Marie Bejstam 073-909 11 06 marie@kulturfyren.se
Charlotte Rider 0709-22 35 63 charlotte@kulturfyren.se

Övriga samarbetspartners

Bromma Folkhögskola: Jenny Kimming 073-020 84 85
UNGiKÖR: Ordf Mikaela Eriksson 0768-05 25 10
Svenska Gospelverkstaden: Mikaela Häger 070-996 00 92
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Per-Henrik Holgersson 08-1618 49
Sjöviks Folkhögskola: Staffan Lindström 073-156 43 69

Nationell referensgrupp – 25 personer

I gruppen finns personer, från Piteå i norr till Malmö i söder, med erfarenhet och kompetens inom barn- och ungdomskörledning, ungdomar med körerfarenhet, musiklärare och körledare från hela landet som arbetar med barnsång inom olika organisationer och i olika socio-ekonomiska områden samt lärarutbildare och musiker med olika genrebakgrund.